Responses

Stažení všech odpovědí průzkumu

Stažení seznamu všech vyplněných dotazníku z průzkumu.

GET /surveys/{survey_id}/responses

Parametry:

Jméno parametruPopisTyp

survey_id

Identifikátor průzkumu, jehož seznam dotazníku chcete stáhnout

integer

Volitelné URL parametry API požadavku:

GET /surveys/{survey_id}/responses?page=1&per_page=50

Jméno parametruPopisTyp

page

Číslo strany při stránkování odpovědí. Výchozí hodnota 1.

integer, optional

per_page

Počet odpovědí na stránku v rozsahu 1 - 1000. Výchozí hodnota 50.

integer, optional

start_started_at

Odpovědi rozhovoru zahájeného po tomto datu.

date string, optional

end_started_at

Odpovědi rozhovoru zahájeného před tímto datem.

date string, optional

start_completed_at

Odpovědi rozhovoru dokončeného po tomto datu. U odpovědí se statusem partial není aplikovatelný.

date string, optional

end_completed_at

Odpovědi rozhovoru dokončeného před tímto datem. U odpovědí se statusem partial není aplikovatelný.

date string, optional

status

Status odpovědi: completed, disqualified, quotafull, partial. Výchozí hodnota completed.

string, optional

Příklad
curl --request GET \
 --url https://api.click4survey.com/v1/surveys/{survey_id}/responses \
 --header 'Accept: application/json' \
 --header 'X-API-TOKEN: {api-token}' \
 --header 'User-Agent: app-name (support@example.net)' \
 --header 'Content-Type: application/json'

Úspěšně zpracovaný požadavek vrací stavový kód 200 OK a v poli result jsou data odpovědí. V případě vrácení jiného kódu došlo při stahování dat odpovědí k chybě. Zde je přehled chybových stavů.

Struktura vrácených dat:

Jméno polePopisTyp

per_page

Počet odpovědí na stránku

integer

page

Aktuální číslo stránky dat odpovědí

integer

total

Celkový počet dostupných odpovědí

integer

data

Data stránky seznamu odpovědí

[object]

↳ response_id

Identifikátor odpovědi

guid string

↳ href

URL adresa API akce pro stažení dat odpovědi

string

Příklad odpovědi
{
  "result": {
    "per_page": 5,
    "page": 1,
    "total": 4796,
    "data": [
      {
        "response_id": "08936903-8572-402f-99d8-95909391e03c",
        "href": "https://api.click4survey.com/v1/surveys/158/responses/08936903-8572-402f-99d8-95909391e03c"
      },
      {
        "response_id": "fe801a95-8726-4374-9ef9-40d26b78b747",
        "href": "https://api.click4survey.com/v1/surveys/158/responses/fe801a95-8726-4374-9ef9-40d26b78b747"
      },
      {
        "response_id": "baa1db04-514e-4251-8cd0-bf9ce00fe8a4",
        "href": "https://api.click4survey.com/v1/surveys/158/responses/baa1db04-514e-4251-8cd0-bf9ce00fe8a4"
      },
      {
        "response_id": "46aa5e79-17b2-461e-a04a-4823c253327f",
        "href": "https://api.click4survey.com/v1/surveys/158/responses/46aa5e79-17b2-461e-a04a-4823c253327f"
      },
      {
        "response_id": "8636c50e-e1e7-49ca-b41f-8bd83a805982",
        "href": "https://api.click4survey.com/v1/surveys/158/responses/8636c50e-e1e7-49ca-b41f-8bd83a805982"
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "request_id": "15e38522-baf6-42fe-af86-a1ef5557c73d",
    "http_status": 200
  }
}

Stažení dat odpovědí

Stažení dat odpovědí vyplněného dotazníku z průzkumu.

GET /surveys/{survey_id}/responses/{response_id}

Parametry:

Jméno parametruPopisTyp

survey_id

Identifikátor průzkumu, jehož dotazník byl vyplněn

integer

response_id

Identifikátor odpovědi respondenta

guid string

Příklad kódu
curl --request GET \
 --url https://api.click4survey.com/v1/surveys/{survey_id}/responses/{response_id} \
 --header 'Accept: application/json' \
 --header 'X-API-TOKEN: {api-token}' \
 --header 'User-Agent: app-name (support@example.net)' \
 --header 'Content-Type: application/json'

Úspěšně zpracovaný požadavek vrací stavový kód 200 OK a v poli result jsou data odpovědí. V případě vrácení jiného kódu došlo při stahování dat odpovědí k chybě. Zde je přehled chybových stavů.

Struktura vrácených dat:

Jméno polePopisTyp

response_id

Identifikátor odpovědi respondenta, obvykle získaný z webhooku Obdržení odpovědi

guid string

survey_id

Identifikátor průzkumu, jehož dotazník byl vyplněn

integer

contact_id

Pokud odpověď vyplnil respondent z e-mailové kampaně/CATI, jde o identifikátor kontaktu respondenta

integer

distribution_id

Identifikátor distribučního kanálu, přes který byl dotazník vyplněn

integer

survey_name

Jméno průzkumu

string

ip_address

IP adresa, ze které byl dotazník vyplněn

string

date_created

Datum a čas prvního otevření dotazníku

date string

date_completed

Datum a čas dokončení dotazníku

date string, optional

total_time

Celkový doba vyplňování dotazníku v sekundách

integer, optional

response_status

Stav vyplňování dotazníku: 'partial', 'completed', 'disqualified', 'deleted'

string

url_parameters

Seznam URL parametrů, se kterými byl dotazník otevřen

[object]

↳ name

Jméno URL parametru

string

↳ value

Hodnota URL parametru

string

pages

Seznam stránek dotazníku

[object]

↳ id

Identifikátor stránky dotazníku

integer

↳ questions

Seznam otázek stránky dotazníku

[object]

↳ id

Identifikátor otázky dotazníku

integer

↳ type

Typ otázky

string

↳ variable

Jméno proměnné identifikující otázku

string, optional

↳ answers

Seznam odpovědí na otázku

[object]

↳ row_id

Identifikátor řádku baterie, ve kterém vznikla odpověď

integer, optional

↳ row_label

Text řádku baterie, ve které vznikla odpověď

string, optional

↳ column_id

Identifikátor sloupce baterie, ve kterém vznikla odpověď

integer, optional

↳ column_label

Text sloupce baterie, ve kterém vznikla odpověď

string, optional

↳ choice_id

Identifikátor varianty odpovědi, která byla vybrána respondentem

integer, optional

↳ choice_label

Text varianty odpovědi, která byla vybrána respondentem

string, optional

↳ other_id

Identifikátor varianty odpovědi, u které byla vyplněna respondentem textová odpověď 'Jiné'

integer, optional

↳ text

Textová odpověď na otázku

string, optional

↳ value

Hodnota odpovědi, která byla vybrána respondentem

integer, optional

Příklad odpovědi
{
  "result": {
    "response_id": "1368d7f9-63a1-41e6-a993-88be3b46f12f",
    "survey_id": 46192,
    "distribution_id": 158039,
    "survey_name": "Exit Interview",
    "ip_address": "95.85.245.103",
    "date_created": "2021-10-14T12:28:32.787Z",
    "date_completed": "2021-10-14T13:59:24.527Z",
    "total_time": 1532,
    "response_status": "completed",
    "url_parameters": [
      {
        "name": "email",
        "value": "info@example.net"
      },
      {
        "name": "lang",
        "value": "cs"
      }
    ],
    "pages": [
      {
        "id": 213638,
        "questions": [
          {
            "id": 628132,
            "type": "url_parameter",
            "variable": "email",
            "answers": [
              {
                "text": "info@example.net"
              }
            ]
          },
          {
            "id": 628131,
            "type": "url_parameter",
            "variable": "lang",
            "answers": [
              {
                "text": "cs"
              }
            ]
          },
          {
            "id": 627985,
            "type": "single",
            "variable": "reason",
            "answers": [
              {
                "choice_id": 1980702,
                "choice_label": "Používám jiný účet v Click4Survey",
                "value": 2
              }
            ]
          },
          {
            "id": 628171,
            "type": "essay",
            "answers": [
              {
                "text": "Přecházím na vyšší plán"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "863c65c3-a895-4575-8f32-ae8b16648d26",
    "http_status": 200
  }
}

Stažení nahraného souboru

Stažení respondentem nahraného souboru v dotazníku.

GET /surveys/{survey_id}/responses/{response_id}/uploaded-files/{file_id}

Parametry:

Jméno parametruPopisTyp

survey_id

Identifikátor průzkumu, jehož dotazník byl vyplněn

integer

response_id

Identifikátor odpovědi respondenta

guid string

file_id

Identifikátor vloženého souboru

guid string

Úspěšně zpracovaný požadavek vrací stavový kód 200 OK a binární data souboru.

Last updated